Misyonu;
Devletçe belirlenen maliye politikaları çerçevesinde ilimiz dahilinde bütçe gelirlerini tahsil etmek, bütçe giderlerini hak sahiplerine ödemek ve muhasebe kayıtlarını tutmak, kurumların saymanlık hizmetlerini yürütmek, Devletin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek, Hazine davalarını takip gibi, kamu mali hizmetlerini mali disiplin içerisinde, etkinlik, verimlilik ve tutumluluk ilkeleri doğrultusunda yerine getirmektir.

Vizyonu;
Üstlendiğimiz görevleri yerine getirirken insanı odak alan çalışanların ve tüm paydaşlarımızın hakkına saygılı, yenilikçi, katılımcı, paylaşımcı, etik değerlere bağlı, hızlı, kaliteli, hesap verebilir, benzer organizasyonlar arasında fark yaratan ve önde gelen, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunan bir organizasyon kültürü oluşturmaktır.

Görevlerimiz

  • Hükümetlerce hazırlanan maliye politikasını Maliye Bakanlığı adına ilde uygulanmasını sağlamak.
  • İlde devletin muhakemat hizmetini yürütmek.
  • Hazırlanan devlet bütçesine göre uygulanmasının takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetlerini yürütmek.
  • İlde Saymanlık görevlerini yürütmek.
  • İlde devlete ait taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili işlemleri yürütmek, taşınmaz malları ihtiyaç duyulan birimlere tahsis etmek, kiraya vermek, korumak ve bunlarla ilgili diğer işlemleri yürütmek.
  • Kadroları Maliye Bakanlığına ait Valilik atamalı personelin atama, nakil, özlük, emeklilik ve sicil işlemlerini yapmak.
  • Bakanlık makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.